Juryrapporten
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2013 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres

Op 9 september 2013 hebben wij ons weer een oordeel gevormd over de beelden die in het laatste expositiejaar van de stichting Beeldentuin Suëstra zijn tentoongesteld. Ook dit – en misschien wel vooral dit laatste – jaar was het extra moeilijk ons een goed en afgerond oordeel te vormen. Niet alleen vanwege het feit dat er ook nu markante en prachtige kunstwerken zijn opgesteld – wat de keuze weer moeilijk maakte –, maar ook en met name omdat door het voor de laatste keer aankopen van een kunstwerk een afronding wordt gegeven aan dit mooie stukje Susteren. In ons advies van 2012 hebben wij al onderstreept dat het hier gaat om een 'Gesamtkunstwerk' en daar moet ook het laatste kunstwerk in passen. Dit onderstreept eens te meer dat deze beeldentuin als zodanig in stand moet worden gelaten, óók wanneer de beeldentuin zoals de bedoeling is wordt overgedragen aan de gemeente Echt-Susteren!!


Na onze rondgang door de beeldentuin en na uitvoerig overleg hebben we gekozen voor het beeld "Wachter van de Tuin" vervaardigd door Huub Rossel. Dit beeld wordt door ons gezien als een spannend beeld dat een geheel eigen 'vormentaal' heeft. Het heeft een sterk driedimensionaal karakter door de tekening van de platen in de ruimte. Het open en gesloten gedeelte van de platen heeft een krachtige werking. Ook is het beeld in hoge mate vandalismebestendig, iets dat in deze tijd helaas steeds meer moet worden meegewogen.


Mocht dit financieel mogelijk zijn dan adviseren wij ook een tweede beeld aan te kopen. Het beeld van Ruud van der Beele "Tegenstelling" past binnen het totaalconcept van de beelden-tuin Suestra en is een toevoeging wat betreft uitstraling, beeldtaal en materiaalgebruik

 

Dit brengt ons tot een visie over de tuin als zodanig, nu deze na de voorgestelde aankoop als compleet moet worden gezien. Wij vinden het van belang dat wordt gezocht naar een andere indeling van het expositieterrein waarbij de verschillende beelden toegankelijker worden gemaakt door het aanleggen van een andere padenstructuur visit this web-site. Het moet mogelijk zijn voor ook minder validen om dichter bij de beelden te komen dan nu mogelijk is. Bovendien kunnen – wanneer wordt gewerkt met bepaalde groenvoorzieningen – de beelden extra worden geaccentueerd, waarbij het wellicht te overwegen valt om één of meer beelden op een verhoging te plaatsen. In ieder geval willen wij bij een eventuele herinrichting van de tuin graag van advies dienen.

 

En in dat kader kunnen wij ons bij voorbaat voorstellen dat het gehele gebied qua indeling nader wordt bekeken, te meer omdat de beeldentuin bezien vanuit het kerkplein te zeer lijkt te zijn weggedrukt naar achteren. Een meer open, toegankelijker, karakter van de tuin lijkt ons dan ook wenselijk. Deze beeldentuin die na 10 jaar opbouw een eindfase heeft bereikt verdient daarom een duidelijke bewegwijzering. Het is voor de eigen bevolking en regio een trekpleister op kunstgebied en een verrijking voor Susteren.

 

In ieder geval zijn wij verheugd dat ook 2013 tot een duidelijke keuze heeft kunnen leiden en Susteren binnenkort weer een nieuw kunstwerk rijker is!!

 

Susteren, 9 september 2013

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels

 
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2012 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres
Ook dit jaar, 2012, hebben wij als adviescommissie van de stichting Beeldentuin Suëstra de dit jaar in de beeldentuin Suëstra geëxposeerde werken bekeken en beoordeeld. Hieronder volgt ons advies aan de stichting over een mogelijk aan te kopen kunstwerk. Daarnaast willen wij ook enkele andere aspecten belichten die in onze ogen van belang zijn.

 1. Als eerste merken wij op blij verrast te zijn over de kwaliteit van de tentoongestelde beelden: in vergelijking met de vorige editie 2011 is sprake van een sterke expositie met kwalitatief goede en mooie beelden. In dit verband is het spijtig dat de financiële middelen ertoe nopen dat slechts één beeld kan worden aangekocht.

 2. Het vorige punt betekende dat het voor ons extra moeilijk was om een juiste keuze te maken. Wij hebben ons daarbij niet alleen laten leiden door een kunstwerk ‘sec’, maar ook geprobeerd de doelstelling van de stichting verder inhoud te geven. Immers, het doel was en is om binnen 10 jaar tijd een gevarieerd eindresultaat – te bereiken in 2013 – tot stand te brengen. Dit betekent dat ook dit aspect duidelijk in de afweging is betrokken.

  Tegen die achtergrond is onze keuze gevallen op het beeld ‘Kiemkracht’ van Tycho Flore uit Sint Geertruid. Het beeld kenmerkt zich door een eigentijdse en krachtige vorm welke optimaal tot zijn recht komt in een bij de vormgeving passende materiaalkeuze: hardsteen. Rondom de sokkel is een tot de verbeelding sprekende tekst aangebracht. Het beeld nodigt uit tot aanraking, wat het mooie gepolijste oppervlak van de vorm alleen maar ten goede zal komen, vooral in het ‘aaibaarheidsgehalte’.
  Dit beeld onderscheidt zich in hoge mate van de andere beelden in deze beeldentuin, is vandalisme-bestendig en vormt een krachtige toevoeging aan de beeldentuin.

  Met betrekking tot de plaatsing merken wij op dat dit gedeelte van de beeldentuin zich prima leent voor dit beeld. Het is te overwegen het beeld los te laten komen van de ondergrond: de sokkel zou dan kunnen rusten op 2 ongeveer 10 cm (afhankelijk van het al dan niet handhaven van de grondplaat) hoge dwarsbalken waardoor er minder gras/groen-aanslag zal zijn op de sokkel en de aangebrachte tekst daardoor beter leesbaar blijft website here.

 3. Verder heeft de commissie ook stil gestaan bij het vorig jaar aangekocht beeld van Roger Cremers, genaamd ‘Schaem’ (dat een kopie voorstelt van een oude preekstoel die ooit is gebruikt in de monumentale Amelbergakerk). Wij zijn niet te spreken over de wijze waarop dit beeld nu is geplaatst, waarbij overigens niet duidelijk is of deze plaatsing een definitief karakter heeft. (Gelet op de gebruikte, beschadigde grondplaat, gelegd op straatklinkers, vermoeden wij dat dit een tijdelijke oplossing is). In ieder geval zijn wij van mening dat het kunstwerk vele malen beter tot zijn recht zal komen wanneer de voet van de preekstoel op een zuil wordt geplaatst, dusdanig dat preekstoel en baldakijn zeker 1 meter hoger worden aangebracht. Overigens kunnen wij ons vinden in de maatvoering waar het gaat om de verhouding tussen de eigenlijke preekstoel en het baldakijn.

  Wij hopen van harte dat het bestuur ons advies hierover opvolgt, omdat de huidige plaatsing het kunstwerk niet ten goede komt.

 4. Tenslotte wil de commissie nu al aangeven dat wanneer in 2013 de beeldentuin wordt overgedragen aan de gemeente Echt-Susteren ervoor moet worden gewaakt dat de aangekochte beelden als collectie bij elkaar blijven, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Deze beeldentuin is namelijk een uniek gegeven en moet in zijn totaliteit worden gezien als ‘Gesamtkunstwerk’ dat niet deels mag worden ‘geamputeerd’. Bovendien vormt de tuin steeds meer een aanwinst voor dit stukje Oud-Susteren, dat gedomineerd wordt door de oude Amelbergabasiliek. Het is tevens wenselijk lokaal, regionaal wellicht provinciaal meer ruchtbaarheid te geven aan deze kwalitatief hoogstaande collectie kunstwerken.


Wij adviseren nu reeds om het als zodanig in stand laten van de beeldentuin t.z.t. nadrukkelijk in de onderhandelingen met het gemeentebestuur mee te nemen.

Susteren, 5 september 2012

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels


 
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2011 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres

Op 7 september hebben wij als adviescommissie van de stichting Beeldentuin Suëstra de in 2011 geëxposeerde werken bekeken en beoordeeld met als doel de stichting advies te geven over een mogelijk aan te kopen kunstwerk.

Onze keuze is gevallen op het beeld van Roger Cremers, genaamd ‘Schaem’, en voorstellend een kopie van een oude preekstoel die ooit is gebruikt in de monumentale Amelberga basiliek. Wij adviseren de stichting dit beeld aan te kopen.

 

Deze keuze is gebaseerd op de volgende aspecten:

 • het beeld sluit perfect aan bij de historische achtergrond van dit stukje oud-Susteren, mede gelet op de door de kunstenaar gegeven uitleg van het kunstwerk
 • met het traditionele materiaal, keramiek, is de kunstenaar er in geslaagd een beeld met een monumentale, krachtige, uitstraling te maken
 • de kleurstelling past – min of meer toevallig – zeer wel bij de recent aangepaste achtergrond, te weten de wit geschilderde gevel van het bejaardenoord
 • de lokatie past tevens perfect in de aanlooproute naar de beeldentuin

 

Overwegingen bij de plaatsing van het beeld:

in verband met vandalismebestendigheid is het veiliger het kunstwerk in zijn geheel aan de gevel te bevestigen, zonder gebruik van de betonplaat, dit zal tevens de visuele presentatie ten goede komen.

Er dient zorg gedragen te worden voor passende verlichting, omdat het beeld zich in een donkere, onverlichte hoek bevindt, deze verlichting zal ook het naastgelegen voetpad ten goede komen.

Wij stellen het op prijs bij de uiteindelijke uitvoering betrokken te worden.

Het dient aanbeveling bij de kunstenaar te informeren of er mallen van het beeld beschikbaar zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan is het te overwegen deze alsnog te maken. Want het blijft een kwetsbaar beeld door het keramische materiaal gebruik.

 

Susteren, 7 september 2011

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels


 
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2010 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres
Op 23 september 2010 hebben wij de expositie in de “Beeldentuin Suëstra” bezocht teneinde tot een aankoopadvies voor het jaar 2010 te komen.

Vooraf willen wij graag attenderen op de inrichting van de ruimte rondom de beeldenexpositie. Met name de bouwkundige staat van het aangrenzende scoutinggebouw en de deplorabele toestand van de dekenijtuin doen de serene omgeving van het “beeldenpark” geweld aan.

Het verdient daarnaast o.i. aanbeveling om te komen tot de oprichting van een onderhoudsfonds voor de exploitatie van de beeldentuin nà overdracht aan de gemeenschap Susteren.

Voorts merken wij op dat bij veel beelden de visuele presentatie “ondermaats” is voor wat betreft de hoogte van sokkels en/ of de vloerplaten t.a.v. het geëxposeerde kunstwerk.

Bij de geëxposeerde kunstwerken werden wij direct getroffen door het beeld “Danäë” van de kunstenaar Hank Beelenkamp uit Maastricht.

Mede vanwege het reliëf, de figuratieve en impressionistische uitstraling vormt dit kunstwerk een zeer goede aanvulling van de beeldentuin, waardoor dit ook de diversiteit ten goede komt http://cialisviagras.com/female-cialis/.

Het beeld “Danäë” spreekt een zéér eigen “beeldentaal” en achten wij representatief voor het oeuvre van de kunstenaar.

Wij vinden dat de gekozen plek goed is in relatie tot de overige reeds aangekochte kunstwerken. De gekozen hoogte m.b.t. de sokkel is goed. De sokkel zou bij voorkeur “gebouchardeerd” dienen te worden.

Concluderend adviseren wij de Stichting “Beeldentuin Suëstra” om uit de expositie van 2010 het beeld “Danäë” van Hank Beelenkamp aan te kopen.

Susteren 23 september 2010

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels


 
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2009 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres
De jury die qua samenstelling voor het eerst de beelden in de beeldentuin selecteert, heeft zich evenals haar voorgangers Appie Drielsma en Sjra Schoffelen mede laten leiden door het doel van de stichting: het tot stand komen van een representatieve beeldentuin op de langere termijn, waarbij kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit belangrijke keuzefactoren zijn.

Tegen die achtergrond heeft de jury een rondgang gemaakt door de beeldentuin en is tot de conclusie gekomen dat in deze samenstelling het beeld "Het Lichtkapelletje" van Els de Veen bijzondere aandacht trekt:

 • qua kleurstelling springt dit beeld eruit en valt op
 • de plaats waar het beeld nu staat is goed gekozen, mede in relatie tot de reeds aangekochte beelden
 • er is sprake van spannend materiaal en kleur gebruik
 • het beeld zet de fantasie in werking, prikkelt en stelt vragen

Gelet op het vorenstaande adviseert de jury het beeld "Het Lichtkapelletje" van Els de Veen aan te kopen.

Wèl zal met de kunstenares moeten worden overlegd over de duurzaamheid van de houten delen, met name de sokkel. Om de spanning van het kleurgebruik te behouden en de duurzaamheid van het beeld in totaliteit te bevorderen, is er misschien de mogelijkheid het hout te vervangen door cortenstaal.

Susteren, 6 oktober 2009

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels


 
« StartVorige12VolgendeEinde »

Pagina 1 van 2

Sponsoren

www.beeldentuinsuestra.nl wordt u aangeboden door:

Mikromedia | Multimedia Services

 

Beeldentuin Suëstra wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Echt-Susteren

Provincie Limburg

Rabobank Westelijke Mijnstreek

Weinheimer Natuursteen

Simons Grafisch Totaal

MH roadstyling

Hans Wagter BV

Prins Bernhard Cultuurfonds